CBI U-turn on No vote backing

CBI U-turn on No vote backing