Gothenburg Great Jim Leighton dives into Cordyce school battle

© DC ThomsonJim Leighton has urged men to get their prostates checked.
Jim Leighton has urged men to get their prostates checked.