Mundell says Thomson controversy will hurt SNP

David Mundell
David Mundell