Scottish Conservative shadow finance secretary Murdo Fraser