Autumn farm market to showcase produce

Fiona Smith with her 14-month-old son Mathew.
Fiona Smith with her 14-month-old son Mathew.