£15million Stonehaven flood protection scheme reaches milestone

Stonehaven floods in previous years
Stonehaven floods in previous years