Nexen submits decommissioning plans for two North Sea fields

The Aoka Mizu FPSO
The Aoka Mizu FPSO